Kontakt

Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Zdrowia Piotr Pelcer

ul. Młyńska 7
84-242 Luzino
woj. pomorskie


kierownik zakładu:
lek. med. Piotr Pelcer

 

Tel: 58 678 20 85,

58 678 20 13,

58 736 20 65 -  NR TELEFONU DO PORADNI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ

667 357 613  - NOWY NR TELEFONU DO PORADNI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ !!

 

 

Fax: 58 678 20 13

E-mail dla pacjentów: rejestracja@osrodekzdrowia-luzino.pl 

E-mail dla kontrahentów : noz_luzino@interia.pl


NIP: 588 126 35 63

REGON:191238236

Pomorskie w Unii

winda

Projekt:

Podniesienie jakości i rozwój zakresu świadczeń diagostycznych i rehabilitacyjnych

poprzez zakup specjalistycznej aparatury medycznej oraz budowę windy dla

NZOZ Ośrodka Zdrowia w Luzinie.

 

Nr wniosku: WND-RPPM.09.02.00-00-021/09

 

Projekt realizowany jest w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa: 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie

Działanie: 9.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia

 

 

Beneficjent projektu:

  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Piotr Pelcer w Luzinie.

 

Partner projektu:

  • Gmina Luzino

 

Całkowity koszt realizacji projektu: 402 249,43 zł.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 305 982,47zł. (85% wartości wydatków kwalifikowanych, które wynoszą 359 979,39zł.)

 

Okres realizacji projektu: luty 2010 – czerwiec 2012

 

 

Projekt obejmuje:

  • budowę panoramicznej windy hydraulicznej o pow. 3,51 m3,
  • zakup 2 urządzeń diagnostycznych (USG i EKG) oraz 3 urządzeń do rehabilitacji (hydroterapia kończyn dolnych, hydroterapia kończyn górnych, laseroterapia).

 

Celem projektu jest podniesienie jakości i rozwój zakresu świadczeń diagnostycznych
i rehabilitacyjnych, a jego
rezultatem poprawa dostępu do lepszej jakości usług rehabilitacyjnych.

Ilość świadczeń medycznych zwiększy się do ok. 37 751, a liczba pacjentów korzystających z zakupionego sprzętu i aparatury do ok. 13 806.

 

Uzasadnienie, opis i cele Projektu:

 

Gmina Luzino leżąca w powiecie wejherowskim jest uroczym miejscem regionu Pomorza Środkowego. Usytuowana w pn. części woj. pomorskiego, oddalona o 11 km od stolicy powiatu -Wejherowa, obejmuje obszar ponad 11 tys. ha, z czego prawie połowę stanowią lasy bogate w zwierzynę i runo leśne. Choć przyroda i krajobrazy w gminie są urocze, tereny chronione otaczają gminę, a odległość Luzina wynosi prawie 10 km do dwóch rezerwatów i kilku obszarów Natura 2000. Stąd zarówno zakup specjalistycznej aparatury medycznej, jak i realizacja i eksploatacja niniejszej inwestycji, w tym budowa szybu windy i jej montażu nie będzie znacząco oddziaływała na środowisko.

 

Ośrodek Zdrowia w Luzinie jest dużą i jedyną w gminie jednostką infrastruktury medycznej, dlatego też stanowi bardzo istotną instytucję i jest ostoją bezpieczeństwa zdrowotnego lokalnej ludności, w której leczy się pacjentów z Gminy Luzino i z gmin sąsiednich. Z racji wysokiej kultury organizacyjnej, centralnego położenia w miejscowości i łatwego dojazdu PKP, PKS i linia podmiejska autobusowa, zakład zyskuje regularnie nowych pacjentów.

 

Gminę zamieszkuje ponad 14 tys. mieszkańców w 12 sołectwach, w tym ponad 7 tys. to mieszkańcy Luzina. Położenie gminy w czystym środowisku określa rolnictwo jako główne źródło dochodu dla wielu mieszkańców. Część dojeżdża do pracy do Trójmiasta, natomiast procesy urbanizacyjne sukcesywnie zmieniają funkcję rolniczą tego obszaru w mieszkalną. NZOZ OZPP działa w Luzinie od 01.04.2002 r. i świadczy usługi w oparciu o kontrakty zawarte z NFZ i w niewielkim stopniu odpłatnie dla osób nieubezpieczonych. Umowy zakładu z NFZ obejmują świadczenia w: Podstawowej i Ambulatoryjnej Opiece Zdrowotnej oraz Rehabilitacji. Do zakresów świadczonych usług należą: świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wraz z opieką pielęgniarską i położniczą, porady specjalistyczne, medycyna szkolna i pracy, rehabilitacja medyczna, badania diagnostyczne i transport sanitarny.

 

Znaczącym problemem NZOZ była mocno wyeksploatowana i przestarzała aparatura medyczna. Biorąc pod uwagę napływ nowych pacjentów w przyszłości, konieczny był zakup urządzeń do diagnostyki (USG i EKG) oraz w zakresie rehabilitacji (aparaty do hydro i laseroterapii). Natomiast budowa windy przy Ośrodku Zdrowia w Luzinie (inwestycja współfinansowana przez Gminę Luzino) jest realizacja tak samo pilnych potrzeb w zakresie infrastruktury zdrowotnej, jak zakup nowych urządzeń. Tym bardziej, że w pow. wejherowskim jest największy odsetek osób niepełnosprawnych w skali województwa. Ze względu na konieczność spełnienia wymogów prawnych, na zalecenie władz sanitarnych, tymczasowo w ub. roku przeniesiono część pomieszczeń poradni rehabilitacyjnej na parter budynku zamiennie z poradnia dzieci zdrowych. Winda więc jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania ośrodka. W przeciwnym razie NZOZ OZ może grozić zerwanie kontraktu na usługi medyczne z zakresu rehabilitacji.

 

Zarówno zakup nowych urządzeń, jak i budowa windy przyczynią się bezpośrednio do jeszcze lepszego wykorzystania posiadanych już przez NZOZ urządzeń i oferowanych usług. Tak więc realizacja projektu jest koniecznością, której następstwem będzie:

  • zmniejszenie dolegliwości istniejących i uniknięcie potencjalnych chorób i niepełnosprawności, a więc zmniejszenie ilości chorób narządów ruchu, reumatycznych i kręgosłupa,
  • starzenie się w dobrym zdrowiu,
  • przedłużanie lat pracy, a więc zwiększanie wydajności pracy ludzi,
  • zmniejszenie dysproporcji w zakresie dostępu do infrastruktury społecznej wsi do miast, a więc polepszanie się stanu zdrowia całego społeczeństwa regionu i państwa.

 

Inwestycja w takim zakresie rozwiąże problem jakości i ograniczonego zakresu badań diagnostycznych oraz dostępności do zabiegów rehabilitacyjnych. Projekt prowadzi do całkowitego i trwałego rozwiązania problemu w skali lokalnej, jak i będzie korzystnie oddziaływać na sytuacje w skali ponadlokalnej.

 

Przedmiot Projektu:

 

Projekt będzie realizowany w siedzibie zakładu, pod adresem Młyńska 7 w Luzinie, pow. wejherowski, woj. pomorskie. Zakłada się rozbudowę instytucji ochrony zdrowia, tj. budowę szybu windy i montażu urządzenia przy budynku ośrodka zdrowia dzierżawionego od Gminy Luzino. Partnerem projektu jest Gmina Luzino, której poziom współfinansowania projektu wynosi 72 870,19 zł.

 

Winda jest budowana głównie na potrzeby osób niepełnosprawnych, którzy będą korzystać z urządzeń i aparatury medycznej w oddziale rehabilitacji, znajdującym się na 1 piętrze OZ w Luzinie. Z windy korzystać będą również pacjentki Poradni K, która znajduje się również na 1 piętrze.

Ze względu na brak kubaturowych miejsc dla zestawu: szyb i winda wewnątrz obiektu oraz zdecydowanie niższe koszty (brak konieczności wykuwania stropu - tańsze rozwiązanie) wybrano wariant dobudowy panoramicznej windy do budynku OZ, aby nie szpecić obiektu. Teren wokół obiektu zostanie uporządkowany po budowie przy wykorzystaniu istniejącej szaty roślinnej.

 

winda 19b5

Fot.1 Panoramiczna winda dla osb niepełnosprawnych

 

Przedsięwzięcie dotyczy również pokrycia wydatkó związanych z zakupem nowoczesnej aparatury medycznej, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania zakładu. Zakupiono 5 urządzeń do laseroterapii, dwa urządzenia do hydroterapii, ultrasonograf i elektrokardiograf.

W zakresie laseroterapii zakupiony został sterownik Polaris 2 wraz z aplikatorem, będącym rozszerzeniem dotychczas dostępnej wersji Polaris, w którym rozbudowana została możliwość współpracy z dedykowanym aplikatorem skanującym.

 

nzoz 5a5

Fot. 2 Urządzenie do laseroterapii

 

W zakresie hydroterapii wybrano dwie wanny do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych, przeznaczone do terapii kończyn górnych: okolic dłoni, przedramion, i stawów łokciowych oraz do masażu okolic stóp, stawów skokowych i podudzi. OZ w Luzinie jest trzecim ośrodkiem w powiecie wejherowskim, który posiada wcześniej opisane wanny i jako jedyny spośród ośrodków mieszczących się na wsi w pow. wejherowskim.

 

nzoz 25a5nzoza5

Fot. 3/4 Urządzenia do masażu kończyn górnych i dolnych

 

W zakresie ultrasonografii najlepszym wyborem było kupno aparatu Acuson X300, cechujący się bardzo dobrą klasa, cieszący się dużym zaufaniem rynku, posiadający możliwości obrazowania 3D, co rozszerza możliwości badania o echokardiografie i badania dopplerowskie. Ze względu na szerokie obrazowanie - badania ta aparatura są lepszej jakości oraz czas oczekiwania pacjentów czekających w długich kolejkach został skrócony.

 

nzoz 1

Fot. 5 Ultrasonograf (USG)

 

Natomiast w zakresie elektrokardiografii wybrano aparat M-TRACE. Wybór aparatury cechującej się m.in. powyższymi parametrami podyktowany został dostosowaniem tych parametrów do potrzeb społecznych, jego trwałością ekonomiczna oraz kosztem.

 

Projekt gwarantuje spełnienie wymaganych przez NFZ standardów w zakresie sprzętu medycznego oraz wpłynie na potencjał NZOZ OZ PP w zakresie upowszechnienia profilaktyki i dostępności diagnostyki.

 

nzoz 17a5

Fot. 6 Elektrokardiograf (EKG)

 

 

Cele społeczno-gospodarcze Projektu:

 

Rezultatem projektu będzie możliwość od 2012 r. dogodnego korzystania z windy i wykonania zakupionym sprzętem 37 751 badań medycznych w budynku OZ w Luzinie w poradni rehabilitacyjnej, która docelowo
w całości znajdzie się znowu na pierwszym piętrze budynku. Przewiduje się również, że w tym samym roku 13 806 pacjentów skorzysta z infrastruktury ochrony zdrowia w Luzinie objętej wsparciem. Również zwrot kosztów zakupu doposażenia NZOZ OZPP na nowoczesny sprzęt diagnostyczny i leczniczo-rehabilitacyjny będzie również bezpośrednim efektem realizacji. Kolejnym rezultatem projektu będzie zapewnienie wyższego standardu udzielania świadczeń medycznych pacjentom Gminy Luzino i okolic oraz turystom. Działania rehabilitacyjne dzięki doposażeniu placówki będą mogły być wykonywane w pełnym niezbędnym zakresie. Z przychodni rehabilitacji korzystają pacjenci z gmin: 70% Luzino, 20% Łęczyce i 10% Linia. Większość pacjentów z gminy Luzino to mieszkańcy Luzina 70%, 30% stanowią osoby z pozostałych miejscowości w gminie. Jednym z powodów tak małej ilości pacjentów spoza Luzina jest fakt, że nie są oni w stanie pokonać bariery parter - piętro po schodach. Zakłada się, ze po wybudowaniu windy, z urządzeń rehabilitacji będą korzystali również chorzy z odległych miejscowości. Biorąc pod uwagę stan chorych w całej gminie, zakłada się przynajmniej 15% wzrost ilości pacjentów, którzy dzięki wybudowanej windzie będą korzystali z urządzeń do rehabilitacji i pozostałych. Dzięki tym działaniom zmniejszy się odsetek ilości chorób narządów ruchu, reumatycznych i kręgosłupa, kardiologicznych i nowotworowych. Następstwem będzie poprawa stanu zdrowia lokalnego społeczeństwa, przedłużenie lat pracy i starzenie się w dobrym zdrowiu. Sprawnie i kompleksowo funkcjonująca placówka medyczna na terenie gminy daje mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, które jest konieczne do prawidłowego rozwoju społeczeństwa. Dzięki wyposażeniu NZOZ w Luzinie w specjalistyczny sprzęt oraz budowie windy możliwa będzie realizacja kompleksowych badań specjalistycznych na miejscu.

 

Rezultatem będzie także zlikwidowanie konieczności dojazdów, a co za tym idzie i kosztów wynikających z podróży do oddalonych placówek medycznych w przypadku konieczności skorzystania z badań specjalistycznych.

 

Reasumując założenia i cele niniejszego projektu wpisują się w realizacje celów Osi Priorytetowej nr 9. Zarówno mocne strony Gminy Luzino jak i wymienione przyczyny słabego rozwoju gospodarczego skłoniły do realizacji niniejszego projektu, dla podniesienia stanu infrastruktury zdrowotnej w gminie, tym samym poprawy dostępu do lepszej jakości podstawowych usług medycznych. Poprzez szersze wykorzystanie sprzętu nastąpi poprawa zdrowia mieszkańców gminy, co pociąga za sobą wzrost zatrudnienia, zmniejszenia ilości zwolnień lekarskich, a tym samym zmniejszenie zagrożenia patologiami. Realizacja powyższego będzie przesłanką do zmniejszenia dysproporcji w strukturach społecznych pomiędzy dużymi miastami, a wsią, co jest głównym celem Osi Priorytetowej nr 9 RPO WP, tym samym do wzmocnienia i integracji społeczeństwa Pomorza. Argumentacja ta potwierdza, ze planowane efekty projektu wniosą istotny wkład w osiągniecie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej nr 9 RPO WP 2007-2013.

 

Kierownik NZOZ

Lek. med. Piotr Pelcer

winda