Sierpień 17, 2020

Kto i kiedy kieruje pracowników na badania okresowe?

Badania okresowe pracowników pozwalają na ocenę stanu zdrowia osób zatrudnionych. Nie należy ich lekceważyć, a o ich wadze świadczy fakt, iż są szczegółowe opisane w Kodeksie Pracy w art. 229. Ponadto Kodeks w art. 207 dot. bezpieczeństwa i higieny pracy mówi wyraźnie, że pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Warto pamiętać, że nie możemy wykonywać pracy, nie posiadając aktualnych badań. Zwykle okresowe badania nie trwają zbyt wiele czasu, ustawa mówi ponadto, że powinny być one przeprowadzone (jeśli jest taka możliwość) w godzinach pracy. Za czas spędzony w przychodni pracownikowi należy się wynagrodzenie oraz zwrot kosztów dojazdu. Oczywiście koszt badań również pokrywa pracodawca.

Obowiązki pracodawcy

Pracownik powinien być kierowany na okresowe badania lekarskie do lekarza medycyny pracy w momencie, gdy kończy się ważność zaświadczenia z badania wstępnego lub poprzedniego badania okresowego. Obowiązek dbania o to spoczywa na pracodawcy, co oznacza, że to on wystawia odpowiednie skierowanie. W większych firmach i instytucjach pilnują tego działy kadrowo-administracyjne. Po badaniu okresowym pracownik otrzymuje odpowiednie orzeczenie lekarskie, w którym znajduje się informacja o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy, lub przeciwnie – istnieniu przeciwwskazań. Zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą się odwołać od orzeczenia w ciągu 7 dni, jednak należy pamiętać, że orzeczenie wydane po rozpatrzeniu odwołania będzie już skuteczne.

Jak przypomina Państwowa Inspekcja Pracy w swoim biuletynie, pracodawca powinien mieć zawartą umowę pisemną z przychodnią, która realizuje badania profilaktyczne w zakresie medycyny pracy. Mówi o tym art. 12 ust. o medycynie pracy.

Poza badaniami okresowymi pracownicy już przyjęci do pracy muszą się poddać badaniom kontrolnym w sytuacji, gdy przez ponad 30 dni są niezdolni do pracy w związku z chorobą. Wtedy mają one charakter bezwzględnie obowiązkowy.

Nie należy ignorować badań okresowych, które pozwalają na wykrycie wielu chorób i mogą uratować życie i zdrowie pracownikowi. Za złamanie przepisów mogą grozić surowe sankcje takie jak grzywny do 30 tys. złotych. Pracownik, któremu nie zapewniono odpowiednich badań i w związku z tym doznał uszczerbku na zdrowiu może również dochodzić swoich praw na drodze cywilnej.